สกุลเงิน    [ 0 ]    เกี่ยวกับเรา | สถานที่ให้บริการ | ถามตอบปัญหา | ติดต่อเรา  
ค้นหาสินค้า      
                                                ภาษา :        
 
   
EMS  DHL

 
 
 
สมัครสมาชิก
 
     
 
     
     
 
อีเมล์: * ยืันยันอีเมล์l: *
       
รหัสผ่าน: * ยืนยันรหัสผ่าน: *
       
คำนำหน้าชื่อ: ตำแหน่งนำหน้า:
       
ขื่อ: * นามสกุล: *
       
เพศ: สัญชาติ:
       
วันเกิด:    
       
ที่อยู่ 1:
       
ที่อยู่ 2:
       
จัหวัด: ประเทศ:
       
รหัสไปรษนีย์:    
       
เบอร์โทร: มือถือ:
       
ต้องการรับข่าวสารจาก Karatise หรือไม่ : ต้องการ ไม่ต้องการ
 
ข้อตกลงและเงื่อนไขการซื้อขายสินค้าผ่านอินเตอร์เน็ท www.karatise.com

โปรดอ่านข้อตกลงและเงื่อนไขการซื้อขายสินค้าผ่านอินเตอร์เน็ทนี้ (“ข้อตกลงและเงื่อนไข”) อย่างระมัดระวังเนื่องจากข้อตกลงและเงื่อนไขนี้ระบุถึงข้อมูลสำคัญเกี่ยวกับสิทธิและหน้าที่ต่าง ๆ ของท่าน รวมถึงข้อจำกัดและข้อยกเว้นต่าง ๆ ซึ่งมีผลใช้บังคับการธุรกรรมการซื้อขายทั้งหมดจาก Karatise Online Store ของเราผ่านทางเว็บไซด์นี้ นอกจากนี้เราขอแนะนำให้ท่านพิมพ์และเก็บข้อตกลง และเงื่อนไขนี้ไว้ เพื่อการอ้างอิงของท่านเองด้วย

เมื่อท่านได้ทำคำสั่งซื้อสินค้าใดจากเว็บไซด์ของเรา ท่านยอมรับว่าท่านเข้าใจถึงเนื้อหาของข้อตกลงและเงื่อนไขนี้อย่างดีแล้วและตกลงที่จะถูกผูกพันโดยข้อตกลงและเงื่อนไขนี้ด้วย นอกจากนี้ท่านตกลงว่าธุรกรรมอิเล็กทรอนิกส์/อินเตอร์เน็ท (Electronic/internet transactions) ที่ได้มีการประมวลผลและดำเนินการจนเสร็จสิ้นแล้ว โดยผ่านทางเว็บไซด์นี้มีผลบังคับใช้ได้อย่างสมบูรณ์ตามกฎหมายและผูกพันคู่สัญญาตามพระราชบัญญัติว่าด้วยธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์ พุทธศักราช 2544 ของไทย

 1. นิยามศัพท์
  1. “ลูกค้า” หมายถึง บุคคลใด ๆ ที่สั่งซื้อสินค้าจาก คาราทิสส์ ออนไลน์ สโตร์ (Karatise Online Store) ผ่านทางเว็บไซด์นี้ และในกรณีที่ผู้สั่งซื้อสินค้า ได้กำหนดตัวผู้รับสินค้า เป็นบุคคลอื่นนอกเหนือจากตัวผู้สั่งซื้อเองให้หมายรวมถึง บุคคลที่ผู้สั่งซื้อ เป็นผู้กำหนดนั้นด้วย
  2. “สินค้า” หมายถึง สินค้าใด ๆ ที่กำหนดโดยผู้ขายว่าเป็นสินค้าที่มีอยู่เพื่อการซื้อขายบนเว็บไซด์นี้
  3. “ผู้ขาย” หมายถึง บริษัท คาราทิสส์ จำกัด ซึ่งเป็นนิติบุคคลที่จัดตั้งขึ้นและประกอบธุรกิจโดยชอบด้วยกฎหมายภายใต้กฎหมายของราชอาณาจักรไทย
  4. “เว็บไซด์” หรือ “เว็บไซด์นี้” หมายถึง www.karatise.com.
 2. การสั่งซื้อและการยืนยัน
  1. ข้อมูลที่แสดงในเว็บไซด์นี้ไม่ถือเป็นการทำคำเสนอขายสินค้าโดยผู้ขาย
  2. เมื่อลูกค้าทำคำสั่งซื้อกับผู้ขายผ่านเว็บไซด์นี้ ถือว่าลูกค้าเป็นผู้ทำคำเสนอซื้อสินค้าจากผู้ขาย โดยผู้ขายอาจตอบรับหรือปฏิเสธคำเสนอของลูกค้า ได้โดยอยู่ในดุลยพินิจของผู้ขายโดยสมบูรณ์
  3. เมื่อผู้ขายได้รับคำสั่งซื้อของลูกค้า ผู้ขายจะตรวจสอบว่ายังคงมีสินค้าเหลืออยู่หรือไม่และตรวจสอบบัตรเครดิต หรือรายละเอียดการชำระเงินอื่น ๆ ของลูกค้า ซึ่งลูกค้ารับทราบว่าผู้ขายยังคงมิได้ตอบรับคำเสนอ หรือคำสั่งซื้อของลูกค้าและไม่มีหน้าที่ส่งมอบสินค้าให้กับลูกค้าจนกว่าผู้ขาย จะได้ยืนยันการสั่งซื้อให้กับลูกค้าทางอีเมล์แล้ว
 3. สินค้าที่ซื้อขาย
  1. ภายใต้บังคับของข้อตกลงและเงื่อนไขนี้และความมีอยู่ของสินค้าคงเหลือหรือวัตถุดิบ ผู้ขายอาจตกลงที่จะจัดส่งสินค้าให้กับลูกค้าตามที่ลูกค้าได้ระบุไว้ในคำสั่งซื้อที่กระทำผ่านเว็บไซด์นี้
  2. ลูกค้ารับทราบและยอมรับว่าสินค้าของผู้ขายอาจเป็นสินค้าที่ผลิตด้วยมือ หรือผลิตตามคำสั่งเฉพาะของลูกค้า ดังนั้น ภาพตัวอย่างสินค้าที่ปรากฏบนเว็บไซด์จึงอาจ ไม่เหมือนกับสินค้าที่ถูกส่งให้กับลูกค้า โดยผู้ขายมีสิทธิที่จะส่งมอบสินค้าที่ไม่ตรงกับภาพที่ปรากฏบนเว็บไซด์นี้ แต่ทั้งนี้จะเป็นสินค้าที่ใช้วัสดุตรงตามที่พรรณนาไว้ในเว็บไซด์นี้

   ในกรณีที่ไม่มีสินค้าคงเหลือหรือกรณีที่ผู้ขายระบุราคาผิดพลาด (แม้ว่าจะมีความเป็นไปได้น้อยมากก็ตาม) ผู้ขายจะแจ้งให้ลูกค้าทราบโดยเร็วที่สุดเท่าที่จะเป็นไปได้ ซึ่งในกรณีดังกล่าวลูกค้าจะไม่ได้รับ อีเมล์ยืนยันการตอบรับคำสั่งซื้อตามข้อ 2.3 ข้างต้น และจะไม่มีนิติสัมพันธ์ในฐานะผู้ขายกับลูกค้าสำหรับคำสั่งซื้อนั้น ๆ เกิดขึ้นแต่อย่างไร หากลูกค้าได้ชำระเงินแล้ว ผู้ขายจะคืนเงินให้กับลูกค้าเต็มจำนวน โดยลูกค้าตกลงที่จะ ไม่เรียกร้องค่าเสียหายหรือค่าสินไหมทดแทนใด ๆ หรือดอกเบี้ยจากผู้ขายไม่ว่าในกรณีใด ๆ ก็ตาม

  3. สีของสินค้าที่ปรากฏบนเว็บไซด์อาจแตกต่างจากสินค้าต้นแบบ เมื่อมีการเปรียบเทียบระหว่างภาพที่แสดงบนหน้าจอคอมพิวเตอร์ กับสินค้าต้นแบบ โดยลูกค้าตกลงว่าตนไม่มีสิทธิปฏิเสธที่จะรับมอบสินค้าอันเนื่องจากการความแตกต่างของสีเพียงเล็กน้อย
  4. ผู้ขายมีสิทธิที่จะทดแทนหรือปรับเปลี่ยนรายละเอียดของสินค้าที่ลูกค้าได้สั่งซื้อ ภายใต้เงื่อนไขว่าการทดแทน หรือปรับเปลี่ยนดังกล่าว จะไม่กระทบต่อคุณสมบัติหรือลักษณะโดยทั่วไปของสินค้าที่ลูกค้าได้สั่งซื้อ
  5. ลูกค้าเข้าใจและตกลงว่าสินค้าบนเว็บไซด์นี้ทำมาจากสสารจากธรรมชาติ เช่น เพชร ทับทิม ทอง ทองขาว ทองคำขาว และอื่น ๆ เป็นต้น ซึ่งคุณภาพของสสารดังกล่าว อาจมีความแตกต่างกันไปตามระดับของสสารนั้น ๆ ดังนั้น ผู้ขายจึงไม่อยู่ในสถานะ ที่จะรับรอง ได้ว่าสสารจากธรรมชาติ ที่ใช้ผลิตสินค้าจะปราศจากตำหนิตามธรรมชาติ ด้วยเหตุนี้ตำหนิปกติตามธรรมชาติจะไม่ถือเป็นความชำรุดบกพร่องของสินค้าและลูกค้าจะไม่มีสิทธิตามข้อ 6 ของข้อตกลง และเงื่อนไขนี้แต่อย่างไร
 4. ราคาและการชำระราคา
  1. สินค้าทั้งหมดในเว็บไซด์นี้จะขายเป็นสกุลเงินบาท โดยราคาสินค้าจะเป็นไปตามราคาที่ระบุในเว็บไซด์นี้ ณ เวลาที่ลูกค้าได้ทำคำสั่งซื้อ กับผู้ขาย
  2. ราคาสินค้า ภาษีอากร ค่าจัดส่ง และการประกันภัยสินค้า
   • การซื้อขายภายในประเทศ (Domestic Sales)
   • การซื้อขายที่ลูกค้ามีที่อยู่สำหรับการจัดส่งสินค้าอยู่ในราชอาณาจักรไทย ถือเป็นการซื้อขายสินค้าภายในประเทศ โดยราคาสินค้าที่แสดง จะเป็นราคาที่รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม (ตามอัตราที่ใช้บังคับ ณ เวลาที่มีการซื้อขาย) ค่าจัดส่งสินค้าภายในประเทศและการประกันภัยสินค้าแล้ว

   • การซื้อขายระหว่างประเทศ (International Sales)

    การซื้อขายที่ลูกค้ามีที่อยู่สำหรับการการจัดส่งสินค้าอยู่นอกราชอาณาจักรไทย ถือเป็นการซื้อขายสินค้าระหว่างประเทศ โดยราคาที่แสดง จะเป็นราคาที่รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม (ตามอัตราที่ใช้บังคับ ณ เวลาที่มีการซื้อขาย) และการประกันภัยสินค้าแล้ว แต่ยังไม่รวม ค่าจัดส่งสินค้า ระหว่างประเทศซึ่งลูกค้าจะต้องเป็นผู้รับภาระตามอัตราที่ผู้ให้บริการจัดส่งสินค้าเรียกเก็บสำหรับประเทศปลายทางนั้น ๆ

    การซื้อขายสินค้าระหว่างประเทศนี้ ผู้ขายจะไม่รับผิดชอบต่ออากรขาเข้า ข้อจำกัดทางศุลกากร การผ่านพิธีการศุลกากร หรือกฎหมาย หรือระเบียบข้อบังคับที่ใช้บังคับในประเทศอื่น ๆ ภายนอกราชอาณาจักรไทยดังกล่าว ทั้งนี้ ลูกค้าเป็นผู้มีหน้าที่แต่เพียงผู้เดียว ในการรับผิดชอบ ชำระค่าภาษี ค่าอากร หรือค่าธรรมเนียมอื่นใดที่เรียกเก็บโดยหน่วยงานที่เกี่ยวข้องกับการนำเข้าสินค้าไปยังประเทศอื่น ๆ ภายนอกราชอาณาจักรไทยดังกล่าวเอง นอกจากนี้ผู้ขายแนะนำ ให้ลูกค้าตรวจสอบกฎหมาย และระเบียบข้อบังคับ ที่เกี่ยวข้องของประเทศ ที่ลูกค้าประสงค์จะนำเข้าสินค้าไปยังประเทศนั้นก่อนว่าลูกค้าสามารถนำเข้าสินค้าเข้าประเทศนั้น ๆ ได้อย่างถูกต้องตามกฎหมายหรือไม่ เนื่องจากสินค้าทั้งหมดที่ผู้ขายได้ส่งมอบให้กับผู้ให้บริการจัดส่งสินค้าแล้วจะไม่สามารถเปลี่ยน คืนสินค้า หรือคืนเงินได้

  3. สกุลเงินอื่น ๆ ที่ปรากฏในเว็บไซด์นี้เป็นการคิดคำนวณจากอัตราแลกเปลี่ยนโดยประมาณเพื่อวัตถุประสงค์ในการอ้างอิงเท่านั้น ทั้งนี้ ลูกค้าอาจได้รับการเสนอให้ชำระเงินเป็นสกุลเงินอื่น นอกจากสกุลเงินบาท โดยจะเป็นไปตามอัตราแลกเปลี่ยนและค่าธรรมเนียมต่าง ๆ ตามที่ธนาคาร บริษัทบัตรเครดิต หรือผู้ให้บริการระบบชำระเงิน (Payment gateway service provider) เป็นผู้ประกาศกำหนด ณ เวลาที่ทำการชำระเงิน กล่าวคือผู้ขายมิได้มีส่วนเกี่ยวข้องหรือรับผิดชอบหรือรับผิดเกี่ยวกับความแตกต่าง หรือความผันผวนของอัตราแลกเปลี่ยน แต่อย่างไร
  4. ณ เวลาที่มีการทำคำสั่งซื้อกับผู้ขาย ลูกค้าจะต้องให้ข้อมูลเกี่ยวกับบัตรเครดิตที่ยังใช้ได้และข้อมูลเกี่ยวกับการชำระเงินค่าสินค้าให้กับผู้ให้บริการระบบการชำระเงิน และเว็บไซด์ ตามที่กำหนดโดยลำดับแล้วแต่กรณี ซึ่งโดยปกติแล้วผู้ขายจะทำการตัดชำระค่าสินค้าจากบัตรเครดิต หรือช่องทางการชำระเงินอื่น ๆ เช่น PayPal หรือการโอนเงินผ่านทางธนาคาร (ขึ้นอยู่กับนโยบายการชำระเงินของผู้ขาย) เมื่อมีการยืนยันตอบรับคำสั่งซื้อ ทั้งนี้ ผู้ขาย จะให้ผู้ให้บริการระบบการชำระเงิน เป็นผู้ดำเนินการเกี่ยวกับการรับชำระเงิน จากลูกค้าสำหรับสินค้าที่ซื้อจากเว็บไซด์นี้ ดังนั้น ผู้ขายจะไม่ได้รับ รักษา หรือสามารถเข้าถึงข้อมูลหรือรายละเอียดบัตรเครดิตของลูกค้าแต่อย่างไร และ
  5. ผู้ขายจะใช้ความระมัดระวังอย่างเหมาะสมในการเก็บรักษารายละเอียด และข้อมูลคำสั่งซื้อของลูกค้าไว้ให้ปลอดภัย แต่ทั้งนี้ผู้ขายจะไม่รับผิดชอบ สำหรับการรั่วไหลของข้อมูล อันเป็นผลมาจากการเข้าถึงข้อมูลของลูกค้าโดยบุคคลภายนอกที่ไม่ได้รับอนุญาต โปรดดูข้อมูลเพิ่มเติมในหน้า นโยบายเกี่ยวกับความเป็นส่วนตัว สำหรับนโยบายเกี่ยวกับความเป็นส่วนตัวของผู้ขาย
 5. การจัดส่งสินค้า
  1. สินค้าจะถูกจัดส่งให้กับลูกค้าไปยังที่อยู่ตามที่ลูกค้าได้แจ้งให้กับผู้ขายทราบ ผู้ขายจะเป็นผู้เลือกผู้ให้บริการจัดส่งสินค้า ที่เชื่อถือได้ และด้วยวิธีการที่เหมาะสม ในการจัดส่งสินค้า
  2. เมื่อสินค้าได้ถูกส่งให้กับลูกค้าตามคำสั่งซื้อของลูกค้าแล้ว ผู้ขายจะยืนยันการส่งสินค้าให้กับลูกค้าทางอีเมล์ พร้อมทั้งหมายเลข หรือข้อมูลสำหรับตรวจสอบสถานะการขนส่งสินค้า (Package Tracking Number) ให้กับลูกค้าด้วย
  3. กรรมสิทธิ์ และความเสี่ยงภัยในความสูญหายหรือเสียหายในตัวสินค้าจะถูกโอน ไปยังลูกค้า ณ เวลาที่ได้มีการส่งมอบสินค้า ให้กับลูกค้าโดยผู้ให้บริการจัดส่งสินค้า

   ในกรณีที่เกิดความสูญหาย หรือเสียหายกับสินค้าในระหว่างการจัดส่ง ผู้ขายจะเป็นผู้มีสิทธิเรียกร้องค่าสินไหมทดแทน จากผู้ให้บริการจัดส่งสินค้า และ/หรือ ผู้รับประกันภัยโดยตรง และผู้ขายจะจัดส่งสินค้าชิ้นใหม่ ให้กับลูกค้าเพื่อทดแทนสินค้าที่สูญหายหรือเสียหายดังกล่าว หากไม่มีสินค้า ชนิดเดียวกันกับสินค้า ที่ลูกค้าสั่งซื้อคงเหลือ หรือหากผู้ขายไม่สามารถจัดส่งสินค้าชิ้นใหม่ให้กับลูกค้าได้ ผู้ขายจะคืนเงินค่าสินค้า ให้กับลูกค้าเต็มจำนวน โดยลูกค้าตกลงที่จะไม่เรียกร้องค่าเสียหายหรือค่าสินไหมทดแทนใด ๆ หรือดอกเบี้ยจากผู้ขายไม่ว่าในกรณีใด ๆ ก็ตาม

  4. กำหนดวันในการจัดส่งสินค้าที่กำหนดโดยผู้ขายเป็นเพียงการประมาณการเท่านั้น และไม่ถือเป็นส่วนหนึ่งของสัญญาฉบับนี้ และผู้ขายไม่มีความรับผิดใด ๆ เกี่ยวกับความล่าช้า หรือความผิดพลาดในการจัดส่งสินค้าภายในกำหนดเวลาดังกล่าว
  5. ผู้ให้บริการจัดส่งสินค้าจะใช้ความพยายามอย่างดีที่สุดเท่าที่จะสามารถทำได้ ในการจัดส่งสินค้าให้กับลูกค้า หรือบุคคลที่ลูกค้ามอบหมาย ให้รับสินค้าไว้แทน หากไม่สามารถจัดส่งสินค้าให้กับลูกค้าได้ ผู้ให้บริการจัดส่งสินค้าจะส่งสินค้ากลับคืนมายังผู้ขาย โดยผู้ขายมีสิทธิ ใช้ดุลยพินิจโดยสมบูรณ์ที่จะทำการจัดส่งสินค้าให้กับลูกค้าอีกครั้งหนึ่ง หากลูกค้าร้องขอ หรืออาจทำการยกเลิกคำสั่งซื้อดังกล่าว และคืนเงินให้กับลูกค้าก็ได้ (ทั้งนี้ ผู้ขายมีสิทธิหักค่าขนส่ง และ/หรือ เงินหรือค่าใช้จ่ายอื่น ๆ และ/หรือ ค่าเสียหายที่เกิดขึ้นกับผู้ขายได้)

   อย่างไรก็ดี ผู้ขายแนะนำให้ลูกค้าเป็นผู้รับสินค้าจากผู้ให้บริการจัดส่งสินค้าด้วยตนเอง เพราะผู้ขายจะไม่รับผิดชอบต่อความสูญหาย เสียหาย การทุจริต หรือการฉ้อฉลทั้งปวง อันเป็นผลที่เกิดจากการที่ลูกค้ามอบหมายให้บุคคลอื่นรับสินค้าไว้แทนไม่ว่ากรณีใด ๆ ทั้งสิ้น

  6. ผู้ขายขอแนะนำให้ลูกค้า หรือบุคคลที่รับสินค้าแทนตรวจสอบทั้งกล่องพัสดุสำหรับจัดส่ง และบรรจุภัณฑ์สินค้า ก่อนที่จะรับมอบสินค้า จากผู้ให้บริการจัดส่งสินค้า เพื่อให้แน่ใจว่าผนึกเพื่อความปลอดภัย (Security seal) ของหีบห่อทั้งสองส่วนอยู่ในสภาพสมบูรณ์ และไม่ฉีกขาด หากลูกค้าหรือบุคคลที่รับสินค้าแทนพบว่าผนึกดังกล่าวฉีกขาด ลูกค้าหรือบุคคลที่รับสินค้าแทนจะต้องปฏิเสธการรับมอบสินค้า และแจ้งให้ผู้ขายทราบในทันที หากลูกค้าหรือบุคคลที่รับสินค้าแทนยอมรับสินค้าไว้ โดยไม่โต้แย้งจะถือว่าลูกค้า หรือบุคคลที่รับสินค้าแทน ได้รับมอบสินค้าที่ถูกต้องสมบูรณ์แล้ว และผู้ขายจะไม่รับผิดชอบต่อความเสียหายใด ๆ ที่เกิดขึ้นจากการละเลย หรือประมาทเลินเล่อของลูกค้า หรือบุคคลที่รับสินค้าแทนไม่ว่ากรณีใด ๆ ทั้งสิ้น
 6. การยกเลิกและการคืนสินค้า
  1. ณ เวลาใด ๆ ภายหลังจากที่คำสั่งซื้อได้รับการยืนยันแล้วแต่ก่อนเวลาที่ผู้ขายได้มอบสินค้าให้กับผู้ให้บริการจัดส่งสินค้า ลูกค้าอาจยกเลิก การสั่งซื้อสินค้าได้ โดยในกรณีดังกล่าว ลูกค้ารับทราบ และตกลงว่าลูกค้าอาจได้รับการคืนเงินไม่เต็มจำนวน สำหรับการยกเลิกการสั่งซื้อดังกล่าว เนื่องจากผู้ขายมีสิทธิที่จะหักต้นทุน ค่าใช้จ่าย การชำระเงิน หรือจำนวนเงินใด ๆ ที่ผู้ขายได้ชำระไป ในการจัดเตรียมสินค้า ให้กับลูกค้า รวมถึงค่าเสียหายหรือเงินชดเชย หรือการเรียกร้องที่เกิดขึ้นกับผู้ขาย อันเนื่องมาจากการยกเลิกการสั่งซื้อ โดยลูกค้า

   ในกรณีที่เป็นสินค้าที่มีการปรับเปลี่ยนตามความต้องการของลูกค้า (Customized Product) หรือเป็นสินค้าผลิตตามคำสั่งเฉพาะของลูกค้า (Made-to-order) ลูกค้าจะไม่สามารถยกเลิกการสั่งซื้อได้ และนโยบายเกี่ยวกับการคืนเงินตามข้อ 5.5 (การจัดส่งสินค้า) จะไม่นำมาใช้บังคับ กล่าวคือผู้ขายจะไม่คืนเงินให้กับลูกค้า สำหรับสินค้าที่มีการปรับเปลี่ยนตามความต้องการของลูกค้า หรือเป็นสินค้าผลิตตามคำสั่งเฉพาะของลูกค้า แม้ว่าผู้ขายจะยังไม่ได้ส่งมอบสินค้าให้กับผู้ให้บริการจัดส่งสินค้าก็ตาม

  2. ลูกค้ารับทราบและตกลงว่าสินค้าที่จำหน่ายบนเว็บไซด์นี้อาจเป็นสินค้าที่ผลิตด้วยมือ และ/หรือ มีการปรับเปลี่ยนตามขนาด และ/หรือ รายละเอียดจำเพาะ ตามคำสั่งของลูกค้า ดังนั้น ผู้ขายจะไม่รับคืนสินค้า เว้นแต่
   • สินค้ามีความชำรุดบกพร่อง
   • ผู้ขายได้แจ้งให้ลูกค้าทราบทางอีเมล์หรือเป็นลายลักษณ์อักษรว่าลูกค้าสามารถส่งคืนสินค้าที่ชำรุดบกพร่องดังกล่าให้กับผู้ขายได้
   • สินค้าที่ส่งคืนต้องอยู่ในสภาพที่สะอาด หีบห่อสมบูรณ์ ยังไม่ผ่านการใช้งานและไม่เสียหาย และ
   • ลูกค้าจะต้องส่งคืนสินค้าโดยค่าใช้จ่ายของลูกค้าเองซึ่งรวมถึงค่าอากรหรือภาษี ค่าขนส่ง และค่าใช้จ่ายอื่น ๆ ทั้งปวง และเป็นความเสี่ยงภัยในความสูญหายหรือเสียหายของลูกค้าเอง
  3. ลูกค้าจะต้องแจ้งให้ผู้ขายทราบเป็นลายลักษณ์อักษรเกี่ยวกับความชำรุดบกพร่องหรือที่ไม่ตรงตามคำสั่งซื้อตามข้อ 6.2 ในทันทีภายหลังจากที่ ลูกค้าได้รับสินค้าแล้ว ทั้งนี้ ลูกค้าจะสามารถส่งคืนสินค้าที่ชำรุดบกพร่องได้ เมื่อได้รับการยืนยันให้ส่งคืนสินค้าจากผู้ขายแล้วเท่านั้น
  4. เมื่อผู้ขายได้รับสินค้าดังกล่าวจากลูกค้าแล้วและผู้ขายจะทำการทดสอบและตรวจสอบจนเป็นที่พอใจว่าสินค้ามีความชำรุดบกพร่องจริง ผู้ขายจะเปลี่ยนและจัดส่งสินค้าชิ้นใหม่ให้กับลูกค้า หากผู้ขายไม่สามารถเปลี่ยนสินค้าชิ้นใหม่ให้ได้ ผู้ขายจะคืนเงินค่าสินค้าตามมูลค่าให้กับลูกค้า
  5. หากผู้ขายตรวจสอบแล้วไม่พบว่าสินค้ามีความชำรุดบกพร่อง ผู้ขายจะส่งคืนสินค้าดังกล่าวให้กับลูกค้าโดยลูกค้าเป็นผู้รับภาระค่าใช้จ่ายต่าง ๆ เอง และเป็นความเสี่ยงภัยในความสูญหาย หรือเสียหายของลูกค้าเอง
  6. ลูกค้ารับทราบและยอมรับว่าลูกค้าได้มีโอกาสเลือกขนาดของสินค้า (เช่น แหวน) แล้วก่อนที่ลูกค้าจะได้ทำการสั่งซื้อสินค้า ในกรณีที่ จะต้องมีการปรับเปลี่ยนขนาด ของสินค้าภายหลังจากลูกค้า ได้รับสินค้าไปแล้วลูกค้าจะต้องติดต่อกับ ผู้ขาย หรือศูนย์บริการ ของผู้ขายโดยตรง ทั้งนี้ ลูกค้าจะต้องเป็นผู้รับภาระค่าขนส่งและค่าใช้จ่ายต่าง ๆ ด้วยตนเอง รวมถึงเป็นผู้รับความเสี่ยงภัยในการสูญหาย หรือเสียหายที่อาจเกิดขึ้นกับสินค้าเอง
 7. การเปลี่ยนแปลง
  1. ผู้ขายมีสิทธิที่จะปรับปรุง แก้ไข หรือเปลี่ยนแปลงข้อตกลงและเงื่อนไขนี้ รวมถึงราคาสินค้าและข้อมูลอื่นใดที่ระบุไว้ในเว็บไซด์นี้ ณ เวลาใด ๆ ก็ได้โดยไม่จำเป็นต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า การเปลี่ยนแปลงดังกล่าวจะมีผลบังคับใช้ทันทีที่ได้มีการนำขึ้นบนเว็บไซด์ และเป็นหน้าที่ของลูกค้าเอง ที่จะต้องอ่านข้อตกลง และเงื่อนไขรวมทั้งยืนยันราคาสินค้าทุกคราว ที่ลูกค้าเข้ามาใช้งานเว็บไซด์นี้ และการที่ลูกค้าเข้ามาใช้งานเว็บไซด์นี้ ถือว่าลูกค้าได้ตกลงที่จะผูกพันโดยข้อตกลงและเงื่อนไขฉบับล่าสุด
 8. เหตุสุดวิสัย
  1. ผู้ขายจะไม่รับผิดชอบต่อความล่าช้าหรือความผิดพลาดในการปฏิบัติตามสัญญาหากเป็นเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นจาก หรือเป็นผลมาจากเหตุสุดวิสัย ไฟไหม้ น้ำท่วม อุบัติเหตุ จลาจล สงคราม การแทรกแซงโดยรัฐ การนัดหยุดงาน ปัญหาด้านแรงงาน ความผิดพลาดของอุปกรณ์ หรือเหตุใด ๆ ที่อยู่นอกเหนือการควบคุมของผู้ขาย
 9. ความรับผิด
  1. สินค้าที่มีไว้สำหรับขายบนเว็บไซด์นี้เป็นการขายตามสภาพและตราบเท่าที่สินค้ายังคงมีเหลืออยู่ เว้นแต่ได้ตกลงไว้โดยชัดแจ้งแล้วผู้ขายไม่รับรอง รับประกัน สัญญา หรือประกันใด ๆ ไม่ว่าโดยชัดแจ้งหรือโดยปริยาย เกี่ยวกับคุณภาพ ความเหมาะสม ความถูกต้อง หรือความสมบูรณ์ของข้อมูล เนื้อหา การบริการ หรือสินค้าที่ปรากฏบนเว็บไซด์นี้ ทั้งนี้ ลูกค้าตกลงโดยชัดแจ้งว่าการใช้หรือการซื้อขายสินค้าจากเว็บไซด์นี้เป็นความเสี่ยงของลูกค้าเองโดยสิ้นเชิง
  2. ภายใต้บังคับของข้อ 9 นี้ ผู้ขายจะไม่รับผิดต่อการสูญเสียรายได้ สูญเสียกำไร สูญเสียสัญญา หรือความเสียหายโดยอ้อมหรือความเสียหายต่อเนื่อง หรือความเสียหายใด ๆ ทั้งปวงอันเกิดจากการละเมิด การผิดสัญญา หรือเหตุใด ๆ และ
  3. ภายใต้บังคับของข้อ 9 นี้ ความรับผิดของผู้ขายไม่ว่าเกี่ยวด้วยสัญญา ละเมิด (รวมถึงกรณีประมาทเลินเล่อ) หรือเหตุใด ๆ จะถูกจำกัด ไว้เพียงไม่เกินร้อยละ 10 (สิบ) ของจำนวนเงินที่ลูกค้าได้จ่ายให้กับ ผู้ขายสำหรับสินค้าดังกล่าวเท่านั้น
 10. การสละสิทธิ/ความเป็นโมฆะ
  1. การที่ผู้ขายมิได้ใช้สิทธิในการบังคับใช้สัญญานี้โดยเคร่งครัดมิได้ถือเป็นการสละสิทธิหรือการเรียกร้องให้ชดใช้ค่าเสียหายของผู้ขายแต่อย่างไร ในกรณีที่ข้อหนึ่งข้อใดของข้อตกลง และเงื่อนไขนี้ตกเป็นโมฆะหรือไม่สามารถใช้บังคับได้ ข้อสัญญาที่เป็นโมฆะดังกล่าวจะไม่มีผล ต่อความสมบูรณ์ของข้อสัญญาอื่น ๆ ที่ยังคงไม่เป็นโมฆะหรือสามารถใช้บังคับได้
 11. การรับประกันสินค้า
  1. การรับประกันสินค้าและเงื่อนไข

   เพื่อเป็นการให้ความมั่นใจในตัวสินค้าของผู้ขายต่อลูกค้า ผู้ขายจะรับประกันสินค้าให้ตลอดอายุการใช้งานของสินค้า

   อย่างไรก็ดี การรับประกันดังกล่าวจะไม่รวมถึงการเสื่อมสภาพจากการใช้งานตามปกติ หรือความเสียหายที่เกิดขึ้นกับสินค้าอันเนื่องมาจากอุบัติเหตุ การทำลาย การใช้ผิดวิธี ภัยธรรมชาติ การซ่อมแซมหรือการปรับเปลี่ยน หรือการสูญหายของสินค้า โดยลูกค้าจะเป็นผู้รับผิดชอบค่าใช้จ่ายต่าง ๆ ในการส่งสินค้าไปยังศูนย์บริการของผู้ขาย และลูกค้าเป็นผู้รับความเสี่ยงภัยต่าง ๆ ด้วยตนเอง

   ทั้งนี้ ลูกค้าจะได้รับสิทธิการรับประกันตลอดอายุการใช้งาน ภายใต้เงื่อนไขว่าลูกค้าจะต้องปฏิบัติตามวิธีการดูแลรักษาสินค้า ของผู้ขายโดยครบถ้วนถูกต้อง และผู้ขายแนะนำให้ลูกค้านำสินค้ามายังศูนย์บริการของผู้ขายเพื่อทำการตรวจสภาพทุก ๆ 6 (หก) เดือน เป็นอย่างน้อย

   โปรดตรวจดูและศึกษาใบแทรก ที่มาพร้อมกับสินค้าที่อยู่ในกล่องสำหรับข้อมูลเพิ่มเติม เกี่ยวกับการรับประกัน ข้อจำกัดการรับประกัน วิธีการดูแลรักษา และอื่น ๆ

  2. ขั้นตอนและวิธีการส่งซ่อม
   • เพื่อความสะดวกของลูกค้าในการส่งสินค้าที่อยู่ในการรับประกันเพื่อซ่อม ลูกค้าจะต้องเข้าสู่ระบบมายังบัญชี Karatise ของลูกค้า และเลือกสินค้าที่ประสงค์จะส่งซ่อมพร้อมทั้งกรอกข้อมูล ที่ระบุในแบบแจ้งการส่งซ่อมโดยดำเนินการตามขั้นตอนที่ระบบจะได้แจ้งให้ทราบ จากนั้นลูกค้าจะต้องจัดพิมพ์แบบฟอร์ม ที่กรอกข้อมูลครบถ้วนสมบูรณ์แล้ว เพื่อแนบมาพร้อมกับสินค้า ที่ส่งซ่อม โดยส่งมายังศูนย์บริการของผู้ขายตามที่กำหนดในข้อ 14 (จ) ของข้อตกลงและเงื่อนไขนี้
   • ลูกค้าจะต้องเป็นผู้รับผิดชอบค่า ใช้จ่ายในการส่งสินค้าและค่าใช้จ่ายอื่น ๆ ทั้งปวงด้วยตนเอง โดยลูกค้ารับทราบ และตกลงว่าลูกค้า จะเป็นผู้รับความเสี่ยงภัยในความสูญหายหรือเสียหายเอง ทั้งนี้ ผู้ขายแนะนำให้ลูกค้าเอาประกันความเสี่ยงภัยต่าง ๆ สำหรับสินค้า ที่ส่งซ่อมดังกล่าวด้วย

    สำหรับลูกค้าที่อยู่ในต่างประเทศ (นอกราชอาณาจักรไทย) เพื่อประโยชน์ในทางภาษีศุลกากร ณ ประเทศของลูกค้า ผู้ขายแนะนำ ให้ระบุหรือสำแดงสินค้าว่าเป็นสินค้าที่ส่งออกเพื่อซ่อม และจะนำกลับเข้าไปยังประเทศของลูกค้าอีกครั้งหนึ่ง ทั้งนี้ ขึ้นอยู่กับกฎหมาย และพิธีการศุลกากรของแต่ละประเทศโดยผู้ขายไม่รับทราบหรือรับผิดชอบใด ๆ ทั้งปวง

   • เมื่อผู้ขายได้รับสินค้าที่ส่งซ่อมแล้ว ผู้ขายจะประเมินระยะเวลาการซ่อมค่าใช้จ่ายในการซ่อม (ถ้ามี เช่น เป็นความเสียหาย ที่ไม่อยู่ในการรับประกัน) ให้กับลูกค้าทราบทางอีเมล์ ก่อนที่จะเริ่มทำการซ่อมสินค้า
   • ในกรณีที่มีค่าใช้จ่ายในการซ่อม เมื่อลูกค้าได้รับอีเมล์แจ้งการประเมินตามข้อ 11.2 (ค) ข้างต้นแล้ว ลูกค้าจะต้องแจ้งยืนยันการซ่อม ให้กับผู้ขายทราบทางอีเมล์อีกครั้งหนึ่ง ก่อนที่ผู้ขายจะเริ่มทำการซ่อมสินค้า
   • ภายหลังจากที่ผู้ขายซ่อมสินค้าเสร็จเรียบร้อยและได้รับชำระค่าใช้จ่ายในการซ่อม (ถ้ามี) จากลูกค้าแล้ว ผู้ขายจะส่งสินค้ากลับคืนให้กับลูกค้า โดยผู้ขายจะเป็นผู้ชำระค่าขนส่ง และค่าประกันภัยในตัวสินค้าบางส่วนให้ ทั้งนี้ ลูกค้ารับทราบ และตกลงว่าลูกค้า จะเป็นผู้รับความเสี่ยงภัย ในความสูญหาย หรือเสียหายที่อาจเกิดขึ้นในการส่งกลับเองทั้งสิ้น
   • ลูกค้าเป็นผู้มีหน้าที่แต่เพียงผู้เดียวในการรับผิดชอบชำระค่าภาษี ค่าอากร หรือค่าธรรมเนียมอื่นใดที่เรียกเก็บ โดยหน่วยงาน ที่เกี่ยวข้องกับการส่งออก หรือนำสินค้าที่ส่งซ่อมออกไป หรือกลับเข้าไปยังประเทศอื่น ๆ ภายนอกราชอาณาจักรไทยดังกล่าวเอง
 12. หัวข้อสัญญา
  1. หัวข้อต่าง ๆ ที่ใช้ในข้อตกลงและเงื่อนไขนี้มีไว้เพื่อความสะดวกหรือเพื่ออ้างอิงเท่านั้น และไม่ถือเป็นส่วนหนึ่งของข้อตกลง และเงื่อนไขนี้ และจะไม่มีผลต่อการตีความแต่อย่างไร
 13. กฎหมายที่ใช้บังคับ
  1. ข้อตกลงและเงื่อนไขนี้อยู่ภายใต้บังคับ และการตีความของกฎหมายแห่งราชอาณาจักรไทย คู่สัญญากำหนดให้ศาลยุติธรรม แห่งราชอาณาจักรไทย เป็นศาลที่มีเขตอำนาจในการพิจารณา ซึ่งเป็นสถานที่ที่ถือว่าได้มีการทำคำเสนอและคำสนองเกิดขึ้น
 14. การติดต่อสื่อสาร
  1. บรรดาการติดต่อสื่อสาร การร้องเรียน การเรียกร้องเกี่ยวกับการรับประกันสินค้า จะต้องส่งมายังผู้ขายตามที่อยู่สำหรับติดต่อดังต่อไปนี้
   1. ทางอีเมล์ : customerservice@karatise.com or support@karatise.com
    ส่งถึง : แผนกบริการลูกค้า
   2. ทางไปรษณีย์ : บริษัท คาราทิสส์ จำกัด ชั้น M ห้อง M 29 อาคารสยามพารากอน เลขที่ 991 ถนนพระราม 1 ปทุมวัน กรุงเทพมหานคร 10330 ประเทศไทย
    ส่งถึง : แผนกบริการลูกค้า
   3. โทรสาร : (662) 610 - 9396
    ส่งถึง : แผนกบริการลูกค้า
   4. โทรศัพท์ : (662) 610 - 9394
   5. ศูนย์บริการ :
    1. สาขาสยามพารากอน (Siam Paragon) : Karat Jewelry ชั้น M ห้อง M 29 อาคารสยามพารากอน เลขที่ 991 ถนนพระราม 1 ปทุมวัน กรุงเทพมหานคร 10330 ประเทศไทย
    2. สาขา ดิ เอ็มโพเรียม (The Emporium) : Karat Jewelry ชั้น จี (G) ห้อง G 28 อาคารสุขุมวิท ซิตี้ มอลล์ เลขที่ 662 ถนนสุขุมวิท คลองเตย กรุงเทพมหานคร 10110 ประเทศไทย
 15. สิทธิความเป็นเจ้าของ
  1. เนื้อหาที่อยู่ในหรือประกอบขึ้นเป็นเว็บไซด์นี้ รวมถึงข้อมูล ฐานข้อมูล ซอฟแวร์ รูปภาพ แผนภูมิ วิดีโอ แบบอักษร กราฟิก ดนตรี เสียง หรือสื่ออื่นใด (รวมเรียกว่า “เนื้อหา”) ได้รับความคุ้มครองโดยกฎหมายลิขสิทธิ์ เครื่องหมายการค้า สิทธิบัตร หรือสิทธิความเป็นเจ้าของอื่นใด โดยเนื้อหาทั้งหมด ได้รับความคุ้มครอง ในฐานะงานอันมีลิขสิทธิ์ตามกฎหมายลิขสิทธิ์ของไทย และผู้ขายเป็นเจ้าของอย่างสมบูรณ์ ตราบเท่าที่กฎหมายดังกล่าว ได้บัญญัติไว้ และเว้นแต่ผู้ขายจะได้ให้อนุญาตหรือยินยอมให้ใช้สิทธิโดยชัดแจ้ง ลูกค้าจะไม่มีสิทธิในการทำซ้ำ ดัดแปลง เคลื่อนย้ายออกไป ลบ เพิ่มเติม ตีพิมพ์ ส่ง โอน หรือขาย เช่า หรือให้เช่า หรือสร้างงานใด ๆ จากหรือหาประโยชน์จากเนื้อหาดังกล่าวไม่ว่าทั้งหมดหรือแต่บางส่วนก็ตา

 

ตกลงกับข้อตกลงและเงื่อนไขของเรา
 
โปรดพิมพ์ตัวเลขในภาพด้านล่าง : *